Black Mirror - Phần 01 - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Phần 01 Phần 02

Tập 01 Tập 02 Tập 03

An anthology series exploring a twisted, high-tech multiverse where humanity's greatest innovations and darkest instincts collide.

loading...
‌​